Euryale ferox

Euryale ferox
Tên tiếng Việt
Tên khoa học
Tên khác

Mô tả

Leave a Reply