Silybum marianum

Silybum marianum
Tên tiếng Việt Kế sữa
Tên khoa học
Tên khác milk thistle, blessed milkthistle, Marian thistle, Mary thistle, Saint Mary's thistle

Mô tả

Trả lời